Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Eksport topary bilen zawod

Sen nirede?

Biz Hytaýyň Fujian welaýatynyň ajaýyp Sýamen şäherinde ýerleşýäris

 

Zawodda barlag geçirdiňizmi?

Hawa, BSCI barlagyndan geçdik;CE / EMC we beýleki synag hasabaty berler.

Katalogyňyz ýa-da sanawyňyz barmy?

Müňlerçe önümimiz bar.Her ýyl köp täze dizaýn işlenip düzüldi.

Haýsy önüm bilen gyzyklanýandygyňyzy haýyş edýäris. Soňra size maslahat berýäris

degişlilikde

Öz dizaýnymyz bolup bilermi?Nusga zarýady we nusga almagyň wagty barada näme aýdyp bilersiňiz?

OEM dizaýny kabul ediler, biz siziň üçin ösdürip bileris.

Nusga tölegi geljekki sargytlardan yzyna gaýtaryljak takyk zatlara esaslanýar.

Töleg möhleti näçe?

TT 30% Goýum, faks bilen iberilýän resminama garşy balans.

Uzak möhletli iş üçin L / C gözümizde kabul edip bileris

Iň esasy wagt haýsy?

Adatça, her aprelden öň sargyt goýulsa 30-45 gün bolýar.

Aprel-iýun aralygynda sargyt goýulsa, öňdebaryjy wagt 60-90 gün töweregi bolar.

Kompaniýaňyza baryp bilerismi?

Kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Sýamen howa menzilinden takmynan 30 minut uzaklykda

Awtoulag tertibinden soň sizi alyp gitmek üçin tertipleşdireris