Biz hakda

Biz hakda

1

“Siamen Melody Art & Craft Co., Ltd.”Hytaýyň Fujian welaýatynyň Sýamen şäherinde ýerleşýän zawody bolan 10 ýyldan gowrak wagt bäri Ro Christmasdestwo bezeg meýdanlary bilen meşgullanýan öňdebaryjy üpjün ediji.

Esasy önümimiziň hataryna rezin Ro Christmasdestwo heýkeljikleri, Ro Christmasdestwo gül çemenleri we güller, rezin we agaçdan ýasalan gaplar, mata Santa Klaus heýkeljikleri, Ro Christmasdestwo gar globuslary, Ro Christmasdestwo aýdym-saz gutusy, gurşun we suw aýlanýan rezin bezegi we ş.m.

Esasy bazarymyz Demirgazyk Amerika, Günbatar Europeanewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Russiýa we Awstraliýa.

Professional toparymyzyň agzalary önüm dizaýnyndan we önümçiliginden başlap eltip bermeklige çenli baý tejribelere eýe.

Maksatnamamyz ilki bilen adaty, ilki bilen hil.

Zawodymyz üçin BSCI Auditini gazandyk we her önüm öndürilmezden ozal müşderiler bilen tassyklanar, önümçiligiň her ädimi standartlara laýyk geler we gaplamazdan ozal doly gözden geçiriler.

Productshli önümler hil synagy üçin geçiriler, degişli şahadatnamalar we synag hasabatlary berler.

Ajaýyp dizaýnerlerimize we 100-den gowrak gowy taýýarlanan işgärlerimize esaslanýan güýçli önüm öndürmek ukybymyz;her çärýekde bazar meýillerine görä täze zatlar taýýarlaýarys we saýlawlaryňyz üçin giň kolleksiýalar bar.

L1020460

Her ýyl öýde we bortda köp sanly sergä gatnaşdyk, ýörgünli pikirleriň köpüsini biziň bilen tapyp bilersiňiz.

Biziň bilen işleşiň, BIR-STOP satyn almak hyzmatyndan lezzet alarsyňyz.

Sen ýeňersiň, biz ýeňeris şygarymyz

Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz we siziň bilen gatnaşyklaryňyza we uzak möhletli gatnaşyklaryňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.